GIBBIS is in een groot aantal organen vertegenwoordigd. GIBBIS oefent tal van mandaten uit in organisaties, instanties en commissies die verband houden met de zorgsector. GIBBIS vertegenwoordigt er zijn leden en verdedigt zowel het algemeen belang van de sector als de federatie en, in voorkomend geval, de specifieke belangen van zijn leden. Deze instanties komen op eigen initiatief of op verzoek van hun leden samen en hebben vaak de taak advies uit te brengen aan de autoriteiten over kwesties die verband houden met een sector of een beleid, instellingen, patiënten of werknemers. GIBBIS levert hierbij expertise aan en de ervaring van zijn leden in het werkveld.

Op federaal niveau

Kabinet Minister van volksgezondheid

Tripartiete groep (werkgevers-vakbonden-kabinet): opvolging van het sociaal akkoord

Informeel sociaal overleg - federale openbare gezondheidszorgsectoren

Overlegorgaan hervorming ziekenhuisfinanciering

FOD Volksgezondheid

Federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen (FRZV)
° Permanente WG individuele financieringsdossiers
° WG verandering behandeling individuele dossiers
° WG operatiekwartier
° WG dagziekenhuis
° WG wijzigingen BFM
° WG S2 Stroke
° WG PIT
° WG boekhoudkundige instructies
° WG Finhosta
° WG gegevensinzameling PerOne
° WG zorgpersoneelfonds
° WG sociale akkoorden (IFIC)
° WG BMUC
° WG cyberveiligheid
° WG COVID-19-compensaties
° WG administratieve vereenvoudiging
° WG prioritaire noden
° WG modaliteiten herziening 2020
° WG BFM en netwerken
° WG NMR-deprogrammatie
° WG programmatie bedden
° WG statuut sui generis artsen-specialisten in opleiding
° WG begeleidingscomité ICD10
° WG P4P
° WG energie
° WG materniteit
° WG ziekenhuizen HUB & COVID-19-vaccinaties
° WG strategische voorraden
° Permanente WG voor pilootprojecten chronische ziekte geïntegreerde zorg

Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen
° WG medische raad ziekenhuizen
° WG artsen-specialisten in opleiding
° WG standstill ereloonsupplementen

Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen – Verzoeningsbureau

Federale Commissie "Rechten van de patiënt"

Overlegorgaan 107 volwassenen

COMSMEA

Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening

Hospital & Transport Surge Capacity Committee (HTSC)

RIZIV

Verzekeringscomité

Algemene raad

Overeenkomstencommissie algemene ziekenhuizen/VI

Overeenkomstencommissie Ziekenhuizen en psychiatrische diensten/VI

Transversale overeenkomstencommissie voor de geestelijke gezondheidszorg

Technische Raad voor Ziekenhuisverpleging

Begeleidingscomité hervorming van de nomenclatuur

Commissie voor Informatieverwerking

Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Profielencommissie (verstrekkingen uitgevoerd in de ziekenhuisinrichtingen)

Overlegcomité eHealth

WG Ereloonsupplementen van Artsen-Ziekenfondsen

WG Telegeneeskunde

WG Thuishospitalisatie

WG eHealth Hospital - Informatiebeveiliging 

WG FHIR

Ad hoc WG van Artsen-Ziekenfondsen (zeldzame kankers)

Kamer van eerste instantie - Nederlandse dossiers in behandeling

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330)

Verstandhoudingscomité van de Werkgevers

Sociale Fondsen

Sociaal Maribel Fonds voor de openbare sector

Sociaal Maribel Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330)
° Kamer Sociale Maribel voor de private ziekenhuizen
° Kamer Sociale Maribel voor de RO/RVT's
° Kamer Sociale Maribel voor de revalidatiecentra
° Kamer Sociale Maribel voor de IBW's, Rode Kruis, medische huizen
° Kamer Sociale Maribel Residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten

Sociaal Fonds voor Private Ziekenhuizen

Sociaal Fonds voor de ROB's en RVT’s

Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Inter-Fonds

Instituut voor Functieclassificatie (IF-IC)
° Raad van bestuur
° Algemene vergadering
° Federale stuurgroep private sector
° Federale stuurgroep openbare sector
° Technische WG

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG)

Vereniging van de Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen (FE.BI) – raad van bestuur en algemene vergadering

Spaarfonds 330 – algemene vergadering

Federaal Pensioenfonds – bureau, raad van bestuur, algemene vergadering en comité financiële controle

UNISOC

Algemene vergadering

Raad van bestuur

WG sociaal recht

Kabinet van de staatssecretaris voor digitalisering

WG economie

KCE

Raad van bestuur

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ)

Practice Group Health

Op regionaal en communautair niveau – Brussel

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

Bureau van de commissie van de gezondheidszorg

Commissie van de gezondheidszorg – afdeling ziekenhuizen

Commissie van de gezondheidszorg – afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg

Permanente overlegcommissie niet-dringende ziekenvervoer

Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (COCOF)

Afdeling huisvesting

IRISCARE

Algemeen beheerscomité
° WG Budget

Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen

Technische commissies: commissie voor preventie en eerstelijnszorg, commissie voor geestelijke gezondheidszorg, commissie voor opvang en afhankelijkheid, geestelijke gezondheidszorg, commissie voor personen met een handicap

Gebruikersraad (overheidsopdrachtencentrale)

Overlegplatform voor de Geestelijke gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSANO

Algemene vergadering

BRUXEO

Algemene vergadering

Raad van bestuur

Bureau

WG non-profitakkoord

WG sociaal recht       

Brupartners

WG sociale zaken en gezondheid

WG institutionele hervormingen

PAQS

Brussels Platform eHealth

ASSOCIATIE IN BRUSSEL VOOR BETER EVENWICHT TIJDENS TEWERKSTELLING (ABBET)

Algemene vergadering van raad van bestuur

ABRUMET - Advisory board

Op niveau van de Federatie Wallonië-Brussel

Planningscommissie voor het medisch aanbod in de Franse gemeenschap

Raad universitaire ziekenhuizen

Raad van het Réseau Santé Louvain

 

GIBBIS – pdfEthisch charter te respecteren bij de uitoefening van een mandaat namens GIBBIS