Beheerscomité

 • Team Foto 1
  Marjorie Gobert
  Secretaris-generaal, verantwoordelijke voor communicatie
  T 02 669 41 04
  M 0478 28 13 74

  T 02 669 41 04
  M 0478 28 13 74

  Marjorie Gobert

  Secretaris-generaal, verantwoordelijke voor communicatie
  Marjorie Gobert is Secretaris-generaal bij GIBBIS. Ze is bedrijfsjuriste sinds 2002, licentiaat in de rechten aan de ULB (1998) en titularis van een diploma van bijkomende studies in criminologie aan de KUL (1999). Na een eerste beroepservaring aan de balie van Brussel, werd ze juridisch adviseur en ziekenhuis-ombudsvrouw bij een groot Brussels ziekenhuis (2000-2005). Daarna ging ze in 2005 naar de farmaceutische sector en pharma.be, waar ze juridisch adviseur en secretaris-generaal was tot in 2014. Daarna ging ze aan de slag bij de federatie (eerst VPZB, daarna GIBBIS).

  Door haar beroepspraktijk heeft ze zich gespecialiseerd in het algemeen gezondheidsrecht en meer bepaald in ziekenhuismateries zoals de erkenning, accreditatie, relaties tussen artsen en beheerders, overheidsopdrachten, enz. Ze heeft zich ook gespecialiseerd in sociale kwesties. Zij neemt verschillende mandaten waar binnen de Brusselse of Federale gezondheidsinstellingen of commissies.

  Sinds 1 januari 2017 is Marjorie Gobert de coördinatrice van het juridisch team en sociale betrekkingen. Ze is ook de Communicatieverantwoordelijke (pers) en Secretaris van de raad van bestuur van de vzw GIBBIS.
 • Team Foto 2
  Christian Dejaer
  Directeur - Coördinator groep Rustoorden en andere zorginstellingen en- diensten
  T 02 669 41 02
  M 0473 76 88 81

  T 02 669 41 02
  M 0473 76 88 81

  Christian Dejaer

  Directeur - Coördinator groep Rustoorden en andere zorginstellingen en- diensten
  Als licentiaat in de ziekenhuiswetenschappen na zijn studies van gegradueerde verpleegkundige, en aggregaat hoger secundair onderwijs in de ziekenhuiswetenschappen, heeft Christian Dejaer gedurende 3 jaar de functie van adjunct-directeur van een algemeen Brussels ziekenhuis uitgeoefend vooraleer aan de slag te gaan bij CBI in 1990 en er directeur te worden in 1992.

  Hij is van oorsprong en in zijn hart een echte Brusselaar en heeft een jarenlange ervaring in gezondheidssector en hij oefent verscheidene mandaten uit voor GIBBIS, voornamelijk in de Brusselse instanties voor gezondheid en hulp en in deze van de non-profit ondernemingen te Brussel.

  Hij is tevens voorzitter van de raad van bestuur van de vzw CeBIm die twee non-profit rustoorden beheert en hij is bestuurder van de Brusselse scholen die met name opleidingen geven in de verpleegkunde.

  Christian Dejaer is sinds de oprichting van de vzw directeur bij GIBBIS. Hij treedt op als coördinator a.i. van de groep Geestelijke gezondheid en van de groep Rustoorden, Rust- en
  Verzorgingstehuizen.
 • Team Foto 3
  Dieter Goemaere
  Directeur Algemene Ziekenhuizen - Chief economist
  T 02 669 41 03
  M 0477 24 91 61

  T 02 669 41 03
  M 0477 24 91 61

  Dieter Goemaere

  Directeur Algemene Ziekenhuizen - Chief economist
  Dieter Goemaere is gediplomeerd in handelswetenschappen. Hij vervoegde het VPZBteam in 2005. Van 2013 tot 2019 verdeelde hij zijn tijd tussen de federatie en zijn functie als hoofd van de financiële afdeling van het ziekenhuis SILVA medical. Hij houdt zich bezig met ziekenhuisaangelegenheden in de brede zin en heeft zich gespecialiseerd in de verschillende financieringssystemen van de zorginstellingen, in het bijzonder het Budget van Financiële Middelen (BFM), de investeringen en de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Hij wordt in de sector erkend als een van de beste specialisten in het BFM.

  Hij bekleedt verschillende mandaten in de Brusselse en federale gezondheidsinstellingen en -commissies, waaronder die van Voorzitter van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg bij de GGC.

  Sinds 1 januari 2017 is Dieter Goemaere Coördinator van de groep Algemene Ziekenhuizen en van het team economisten van de vzw GIBBIS.

Coördinatoren

 • Team Foto 4
  Edward Van Rossen
  Coördinator Geestelijke Gezondheidszorg
  T 02 669 41 17
  M 0485 94 93 62

  T 02 669 41 17
  M 0485 94 93 62

  Edward Van Rossen

  Coördinator Geestelijke Gezondheidszorg
  Eind juli 2022 startte Edward Van Rossen als coördinator van de groep Geestelijke Gezondheidszorg van GIBBIS.

  Hij is titularis van een Master in de psychologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Naast enkele jaren in de academische sector, deed Edward Van Rossen vooral ervaring op rond belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering. Hij was onder meer actief als expert gezondheidszorg van UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen, als directeur van de Psychologencommissie en als vicevoorzitter van EFPA, de Europese federatie van psychologen.

  De rode draad doorheen zijn carrière is zijn passie voor de gezondheidszorg en meer bepaald de samenwerking tussen diverse actoren en het versterken van de geestelijke gezondheidszorg. Hij wordt in de sector erkend als bruggenbouwer en voor zijn strategische en pragmatische aanpak van complexe dossiers. Hij zal mettertijd ook verscheidene mandaten opnemen voor GIBBIS.
 • Team Foto 5
  Mathilde Coëffé
  Coördinatrice Algemene Ziekenhuizen Adviseur-expert, juriste
  T 02 669 41 10
  M 0498 31 52 35

  T 02 669 41 10
  M 0498 31 52 35

  Mathilde Coëffé

  Coördinatrice Algemene Ziekenhuizen Adviseur-expert, juriste
  In september 2018 heeft Mathilde Coëffé het team van GIBBIS vervoegd als adviseur expert - juriste. Aan de Université Catholique van Rijsel in Frankrijk (2006) heeft ze haar masteropleiding in de rechten behaald, ze is eveneens licentiaat in de rechten aan de VUB (2009) en is titularis van een diploma gespecialiseerde studies in het ziekenhuisbeheer aan de Ecole de Santé publique van de UCL (2007). Na een eerste beroepservaring als onderzoeksassistente aan de Ecole de Santé publique van de UCL gedurende twee jaar, is Mathilde advocaat geweest bij de Balie van Brussel en heeft ze bijna 10 jaar gewerkt bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Alzo heeft ze zich in deze materie gespecialiseerd en meer in het bijzonder in het ziekenhuisrecht.
  Mathilde houdt zich bezig met materies die verbonden zijn met het gezondheidsrecht in de brede zin van het woord (ziekenhuisrecht, rechten van de patiënt, uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, normen en erkenningen, eGezondheid, …) maar eveneens met de domeinen van het recht die een impact hebben op onze leden (overheidsopdrachten, wet op de vzw’s, BTW-wetgeving, privacy, ...).

  Sinds 1 januari 2022 vervult Mathilde eveneens de functie als coördinatrice van de groep “Algemene ziekenhuizen”.

Adviseurs-experts

 • Team Foto 6
  Saïda Haddi
  Adviseur-expert, economist
  T 02 669 41 07
  M 0484 86 42 55

  T 02 669 41 07
  M 0484 86 42 55

  Saïda Haddi

  Adviseur-expert, economist
  Saïda Haddi heeft het team van GIBBIS in februari 2017 vervoegd. Na een Graduaat in de boekhouding (1996), heeft ze haar vorming aangevuld met een Master in de beheerswetenschappen met specialisatie (2015). Ze heeft gedurende 8 jaar gewerkt in een Brussels psychiatrisch ziekenhuis als boekhouder en coördinator van de financiële diensten. Ze legt zich meer in het bijzonder toe op de financiering van de psychiatrische ziekenhuizen, de rustoorden en de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, en op de financiering van de infrastructuren van acute ziekenhuizen.
 • Team Foto 7
  Jean-Didier Ryckaert
  Adviseur-expert, economist
  T 02 669 41 06
  M 0495 21 65 31

  T 02 669 41 06
  M 0495 21 65 31

  Jean-Didier Ryckaert

  Adviseur-expert, economist
  In december 2020 heeft Jean-Didier Ryckaert het team van GIBBIS vervoegd als adviseur-expert econoom. In 2016 behaalde hij een master in de bestuurskunde aan de UCL (Leuven), waarna hij nog een diploma behaalde in management aan de ICHEC Brussels Management School in 2018 en een master in management van gezondheids- en zorginstellingen (MMISS) aan de Solvay Brussels School in 2019. Hij begon z’n carrière als beleidsadviseur en werkte daarna bijna 3 jaar als beheerscontroleur binnen de Cliniques universitaires Saint-Luc.
 • Team Foto 8
  Marion Vossen
  Adviseur-expert, sociale betrekkingen
  T 02 669 41 08
  M 0472 87 16 62

  T 02 669 41 08
  M 0472 87 16 62

  Marion Vossen

  Adviseur-expert, sociale betrekkingen
  Marion Vossen studeerde politieke wetenschappen aan de Facultés universitaires Saint-Louis. Na haar bacheloropleiding behaalde ze in 2014 een master internationale betrekkingen – afstudeerrichting diplomatie en conflictoplossing aan de UCL.
  Haar eerste werkervaring deed ze op als projectmedewerkster van de studiedienst binnen de Federatie van de socialistische mutualiteiten van Brabant (FSMB). Daarna werd ze adviseur bij Femarbel, de federatie van de private commerciële rusthuizen.
  Sinds november 2020 is Marion Vossen adviseur-expert sociale betrekkingen bij de vzw GIBBIS. Ze houdt zich voornamelijk bezig met de sociale onderhandelingen op federaal niveau voor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen en bekleedt in dat kader ook verschillende mandaten, onder meer in het PC 330 en in de sociale fondsen.
 • Team Foto 9
  Nathan Burssens
  Adviseur-expert, jurist
  T 02 669 41 18
  M 0497 50 24 05

  T 02 669 41 18
  M 0497 50 24 05

  Nathan Burssens

  Adviseur-expert, jurist
  Nathan Burssens behaalde in 2015 zijn diploma rechten aan de Universiteit Gent. Daarna ging hij direct aan de slag als advocaat aan de Balie van Gent en vervolgens deze van Brussel waar hij zich specialiseerde in het Gezondheidsrecht in de brede zin en specifiek op het medisch aansprakelijkheidsrecht. Om zijn expertise uit te breiden werd de postgraduaat Gezondheidsrecht en -Ethiek gevolgd aan de Universiteit Antwerpen (2016) en daarna een permanente vorming Evaluatie Menselijke Schade aan de Katholieke Universiteit Leuven (2022).
  Sinds 2022 geeft hij als docent les aan SYNTRA WEST in de opleiding Medical Management Assistant over de materies RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie.
  Nathan vervoegde het GIBBIS-team in december 2022 als adviseur-expert jurist. Hij behandelt alle dossiers die gelinkt zijn aan het gezondheidsrecht in brede zin, voor alle instellingen (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, rustoorden en andere zorginstellingen).
 • Team Foto 12
  Céline De Greef
  Adviseur-expert juriste en sociale betrekkingen
  T 02 669 41 09
  M 0476 76 67 30

  T 02 669 41 09
  M 0476 76 67 30

  Céline De Greef

  Adviseur-expert juriste en sociale betrekkingen
  Céline De Greef behaalde in 2012 haar masterdiploma rechten aan de ULB. Daarna ging ze in 2013 aan de slag bij de Balie van Brussel waar ze haar specialiseerde in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Om haar expertise verder aan te scherpen, volgde ze een bijkomende masteropleiding sociaal recht aan de VUB (2014).
  In 2021 gaf ze daarnaast ook de inleidende cursus sociaal recht aan het IESSID (het Institut d'Enseignement supérieur social de l'information et de la documentation) in het kader van een vervanging.
  Céline vervoegde het GIBBIS-team in april 2022 als adviseur-expert juriste en sociale betrekkingen. Ze behandelt alle dossiers die gelinkt zijn aan het sociaal recht, alsook de sociale onderhandelingen op Brussels niveau. In dit kader bekleedt ze verschillende mandaten.

Secretariaat

 • Team Foto 10
  Catherine Cancio
  Office Manager
  T 02 669 41 11

  T 02 669 41 11

  Catherine Cancio

  Office Manager
  Na in juni 1991 haar bacheloropleiding als directieassistente te hebben afgerond, startte Catherine haar carrière in januari 1992 binnen de federatie (eerst VPZB, daarna GIBBIS). Als directiemedewerkster is zij de onmisbare contactpersoon voor de leden; ze waakt over het goed functioneren van GIBBIS en over de algemene organisatie (boekhouding, beheer van de VZW, administratieve opvolging van de statutaire organen). Ze ondersteunt eveneens de collega’s in hun dagelijkse taken.
 • Team Foto 11
  Céline Dubois
  Administratieve medewerkster
  T 02 669 41 14

  T 02 669 41 14

  Céline Dubois

  Administratieve medewerkster
  In december 2020 heeft Céline het team van GIBBIS vervoegt als vertaalster en administratieve medewerkster. Na haar studies in de Romaanse filologie en in het conferentietolken, werkte Céline als vertaalster, tolk en administratieve kracht voor verschillende bedrijven in de openbare en privésector. Haar hoofdtaak bij GIBBIS is het ondersteunen van de collega’s in hun dagelijkse taken (vertaling, projectondersteuning, administratieve backoffice, enz.).
 • Team Foto 13
  Audrey Eyen
  Administratieve medewerkster
  T 02 669 41 05

  T 02 669 41 05

  Audrey Eyen

  Administratieve medewerkster
  Sinds juni 2022 maakt Audrey deel uit van het GIBBIS-team als administratief medewerkster. Zij is afgestudeerd in de internationale betrekkingen na een tweetalige bachelor aan de VUB en de ULB en een master in het Engels aan de KUL. Audrey heeft hiervoor gewerkt als International Relations Officer voor de stad Brussel. Haar belangrijkste taak bij GIBBIS is het ondersteunen van collega's in hun dagelijkse taken (ondersteuning voor projecten, administratieve backoffice, enz.) en het bieden van ondersteuning op het gebied van public affairs en communicatie.

GECO-werknemers

Het team van GIBBIS telt tevens ook 10 arbeiders en 2 bediendes die aangeworven zijn op basis van een overeenkomst tussen GIBBIS en ACTIRIS met een status van gesubsidieerde contractuelen (GECO). Zij staan voltijds in voor onderhouds- of secretariaatstaken bij verschillende leden van GIBBIS.


Team

GIBBIS beschikt over een dynamisch team van tweetalige experts.

De thema’s en projecten die de medewerkers van GIBBIS behandelen kunnen zowel een juridische, economische als financiële dimensie hebben. Nu eens werken ze individueel, dan weer is het nuttig om de zaken multidisciplinair aan te pakken.

Sommige medewerkers bekleden deeltijds directiefuncties bij instellingen die lid zijn van GIBBIS. Daardoor kunnen ze nog beter rekening houden met wat er zich in het werkveld afspeelt en zo hun expertise aan te scherpen.

2R4A9523


GIBBIS